Inleiding

Job2daY BV. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten en werknemers. Job2daY behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Hierbij geeft Job2daY inzicht hoe zij in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met jouw persoonsgegevens omgaat.

Job2daY is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

Technische informatie

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelt de website automatisch bepaalde informatie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP‐adres van jouw apparaat, het IP‐adres van jouw internet provider, het besturingssysteem dat je gebruikt, datum en tijd van je bezoek, het internetadres van de website vanwaar je eventueel bent doorgelinkt, de door jou bezochte pagina's en de informatie die je hebt bekeken op de website, de geografische locatie waar jij je bevindt en het materiaal dat je opstuurt naar de website en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

Cookies

Job2daY maakt gebruik van cookies en web statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Hierdoor kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op je computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkent, wat vervolgens jouw bezoek gemakkelijker maakt.

Wanneer worden persoonsgegevens bewaard?

In de volgende gevallen zijn we geoorloofd jouw gegevens te bewaren en te verwerken:

 • Als je Job2daY toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent. Of om op verzoek van jou vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Job2daY rust.
 • Als de verwerking noodzakelijk is om jouw of andermans vitale belangen te beschermen.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Job2daY is opgedragen
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Job2daY of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van jouw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.


Waarom

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan jouw aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen. Hier vallen onder andere uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie onder. Job2daY gebruikt jouw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • Je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten.
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Gewerkte  uren  te  registreren  en  te  verwerken  in  ons  salarissysteem.  
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • Voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies en premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemers‐ of personeels-/bemiddelingsrelatie  met jou zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Freelancer of ZZP'er

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over gevolgde trainingen en opleidingen en/of testen.
 • Gegevens  over  beschikbaarheid  voor  werk.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring.
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (bijvoorbeeld een foto).
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Derden

Job2daY kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Job2daY, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens Job2daY diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Aan alle andere mogelijke instanties wanneer wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom”.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Job2daY heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Jouw rechten

Wij hechten er waarde aan dat je makkelijk gebruik kan maken van jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je gebruik wenst te maken van een van de jou toekomende en hieronder benoemde rechten kun je zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

Je kunt ons op elk gewenst moment via info@job2day.nl, dan wel per brief verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van jou verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kun je op elk gewenst moment contact met ons opnemen om jouw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van je hebben verwerkt/verstrekt zullen wij dit rectificeren. Wanneer wij jouw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij je hiervan op de hoogte.

Verwerking van jouw gegevens beperken

Wanneer je het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van je bewaren, kun je een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van jouw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van jouw gegevens tot deze naar jouw mening weer op orde zijn. Je kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via info@job2day.nl, dan wel per brief indienen. Wanneer wij verwerking van jouw persoonlijke gegevens beperken stellen wij je hiervan op de hoogte.